top of page

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor scholingen en alle opdrachten en overeenkomsten die met Where Art meets Health (hierna WAmH genoemd) worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 

1.2 Afwijkingen van deze opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door WAmH alleen aanvaard, als ze schriftelijk door WAmH zijn overeengekomen. 

1.3    WAmH is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen of een scholing te annuleren, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt. 
1.4    WAmH kan deze opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden. 
1.5    Een overeenkomst gaat in zodra WAmH bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren. 
1.6    Voor inschrijving voor alle scholingen geldt dat de overeenkomst is aangegaan, zodra het inschrijfformulier is ingediend bij WAmH schriftelijk of per mail / online en de algemene voorwaarden zichtbaar zijn geaccepteerd. 
1.7    Voor inschrijving voor scholingen geldt dat deelname pas dan gegarandeerd is als de kosten zijn voldaan.

Artikel 2 Offertes 
2.1    Indien in de door WAmH uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen.
2.2    De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. 
2.3    De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van WAmH slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen. Dit is eveneens van toepassing op opdrachten tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek. 
2.4    Voor particulieren geldt een bedenktermijn van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst. 


Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 
3.1    De opdrachtgever zal volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht verlenen en aan WAmH de informatie, materialen en faciliteiten die daartoe benodigd zijn beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) WAmH dat in het bedrijf of de instelling van de opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is. 
3.2    De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de opdrachtgever medewerking verleent. 
3.3    WAmH zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. 
3.4    De werkzaamheden van WAmH kunnen onder meer bestaan uit scholing (zoals het aanbieden van cursussen, trainingen, masterclasses, lezingen en workshops en ontwikkelen van onderwijsprogramma’s op maat), (begeleiding van) onderzoek (zoals dataverzameling, analyses, rapportage), coaching sessies, begeleiding van teams.
3.5    De opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte voor de training, advisering of lezing volgens afspraken, inclusief de bijbehorende technische benodigdheden en presentatieapparatuur en geluidsversterking. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte. Bij online scholing verzorgt WAmH alle trainingsfaciliteiten.


Artikel 4 Prestaties door derden 
4.1    In overleg met, en na goedkeuring van de opdrachtgever kan WAmH gebruik maken van externe trainers/adviseurs/acteurs uit eigen netwerk, geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van WAmH.


Artikel 5 Tarieven en betalingen 
5.1    Voor de werkzaamheden van WAmH is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of product-tarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een middag, ochtend of een avond. Alle genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief BTW en reiskosten.
5.2    Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingkosten) en inclusief syllabus (indien van toepassing) en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen in de offerte. 
5.3    WAmH behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet WAmH niet tijdens lopende opdrachten. Voor een verlenging van de opdracht bij dezelfde opdrachtgever, kan de tariefsverhoging wel worden doorgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst en in overleg. 
5.4    De betalingstermijn van facturen van WAmH bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 21 dagen na factuurdatum.
5.5    WAmH kan diensten aanbieden die vooraf worden gefactureerd, zoals deelname aan scholing, trainingen, workshops, lezingen. 
5.6    Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en WAmH kan de dienst niet leveren door overmacht zoals ziekte van de uitvoerder, door een ramp of door een overheidsmaatregel, wordt door WAmH een alternatieve datum aangeboden, wordt de dienst online geleverd of kan het reeds betaalde bedrag worden gebruikt voor een andere scholing of dienst van WAmH. 
5.7    Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en WAmH kan de dienst niet leveren door een tekort aan deelnemers voor de training, dan heeft de deelnemer de keuze tussen deelname aan een alternatieve datum of restitutie van het reeds betaalde bedrag door WAmH. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van een scholing aan de deelnemer bericht. Cursusgelden worden binnen 2 weken na geplande start geretourneerd. Andere kosten zoals reis- of verblijfkosten worden niet vergoed. WAmH is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, waaronder gederfde omzet, inkomsten of andere (economische) schade wanneer een scholing of dienst moet worden geannuleerd vanwege onvoldoende deelnemersaantallen.
5.8    Indien een deelnemer tijdens een scholing stopt met deelname, is restitutie van cursusgeld niet mogelijk. Wel is het soms mogelijk om (een deel van) het programma op een later moment in te halen, maar hier kan geen recht aan ontleend worden. 
5.9    Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) zich heeft ingeschreven voor en training en door ziekte of persoonlijke omstandigheden, hieronder wordt ook verstaan verkoudheid en klachten die maken dat je vanwege besmettingsgevaar niet mag deelnemen aan de training, wordt geen restitutie verleend. Er mag wel iemand anders meedoen aan de training, mits die deelnemer voldoet aan de gestelde eisen voor deelname. 
5.10     In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. WAmH is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen. 
5.11    WAmH is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens WAmH.


Artikel 6 Wijziging of Annulering van de opdracht
6.1    Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dat de overeengekomen tijdsplanning of aanpak beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen zijn voor de partijen bindend. 
6.2    Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de overeengekomen levertijd, of dienstverlening beïnvloedt, zal WAmH dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden. 
6.3    Iedere aan WAmH verstrekte opdracht, kan schriftelijk per brief of mail worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of mail. 
6.4    Bij annulering gelden de volgende regelingen: 

•    Annulering dient zo spoedig mogelijk te gebeuren via e-mail (mail@ingridpenzes.com). Voor alle annuleringen gelden administratiekosten van 50 euro. Bij annulering ontvangen tot 4 weken voor aanvang van het programma is er volledige restitutie (minus administratiekosten). Terugbetaling zal binnen 2 weken plaatsvinden. Daarna vindt er geen restitutie plaats, maar is het wel mogelijk om – na voorafgaand akkoord van WAmH – iemand anders in plaats te laten deelnemen mits die deelnemer voldoet aan de gestelde eisen voor deelname.
•    Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) zich heeft ingeschreven voor een scholing en door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen, wordt geen, of slechts de gedeeltelijke restitutie zoals vermeld, verleend binnen de annuleringstermijn. Onder ziekte wordt ook verstaan verkoudheid, klachten, thuisquarantaine waardoor vanwege besmettingsgevaar in een pandemie niet kan worden deelgenomen aan de scholing. 
•    Bij ernstige persoonlijke omstandigheden van opdrachtgever (ziekte, overlijden) kan WAmH uit coulance proberen deelname op een andere datum mogelijk te maken. Heel kort van tevoren kan dit helaas vaak niet geregeld worden. Aan deze coulance intentie kan door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy 
7.1    Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door WAmH  gebruikte modellen, studiematerialen, methoden, technieken en instrumenten berusten blijvend bij WAmH, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt. 
7.2    Het is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WAmH, niet toegestaan de door WAmH in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald. 
7.3    Opdrachtgever zal een naamsvermelding van WAmH of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen. 
7.4    Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers aan worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden. 
7.5    Gegevens van deelnemers (opdrachtgevers) aan scholing kunnen op een deelnemerslijst vermeld worden ten behoeve van die specifieke scholing. Op het inschrijfformulier wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat deelnemer (opdrachtgever) dat niet wil. 
7.6    WAmH verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
7.7    WAmH verplicht ingehuurde derden een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee ook de ingehuurde derde zich verplicht tot geheimhouding zoals in artikel 7.6 omschreven. 
7.8    WAmH zal deelnemers (opdrachtgevers) wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter ore komt van mede- deelnemers. Deelnemers (opdrachtgevers) verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden.


Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten 
8.1    WAmH is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht.
8.2    De totale aansprakelijkheid van WAmH zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan WAmH verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3    De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij WAmH te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens WAmH na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. 
8.4    De opdrachtgever vrijwaart WAmH en de voor WAmH werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan WAmH verstrekte informatie of materialen. 
8.5    Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. 
8.6    Klachten worden vertrouwelijk behandeld en schriftelijk bevestigd door WAmH binnen acht dagen na ontvangst. De klacht wordt bewaard gedurende de looptijd van de klacht en nog twee jaar daarna. 
8.7    Binnen 14 dagen wordt de klacht behandeld en wordt aan de opdrachtgever een reactie gegeven door WAmH. 
8.8    Indien een klacht gegrond is, zal WAmH de werkzaamheden alsnog verrichten of herstellen of de opdrachtgever tegemoet komen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
8.9    Indien de opdrachtgever en WAmH het niet eens worden over afhandeling van de klacht of voorgestelde oplossing, zal de klacht door een externe bemiddelaar worden beoordeeld. Het oordeel van de bemiddelaar is bindend. 

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten
9.1    In het geval dat WAmH door ernstige overmacht (bijvoorbeeld ziekte van de uitvoerder), door een ramp, overheidsmaatregel of andere onvoorziene omstandigheid verhinderd is om een overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan WAmH naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding (zoals accommodatiekosten) te zijn gehouden. 
9.2    Bij ernstige overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal WAmH er overigens altijd alles aan doen om met opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger. 
9.3    Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door WAmH ingeschakelde derden. 
9.4    Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip. 
9.5    Bij scholing kan WAmH een minimumaantal deelnemers instellen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, is WAmH gerechtigd tot annulering over te gaan. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en reeds voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt. 
9.6    Bij niet nakomen van de opdracht worden vooruitbetaalde opleidingen of diensten naar keuze van de opdrachtgever terug betaald binnen 30 dagen of als de training of opdracht uitvoering wordt verplaatst in overleg gereserveerd voor de latere opdrachtuitvoering. Een online aangeboden alternatief geldt als volwaardige uitvoering van de opdracht en is geen reden voor restitutie van kosten. 
9.7    Wanneer een scholing of dienst niet fysiek mogelijk is of niet is toegestaan door overheidsmaatregelen, kan WAmH deze activiteit of dienst online aanbieden of uitstellen naar een latere datum; dit geldt als redelijk alternatief en is geen reden tot annulering. WAmH is niet verplicht om een online alternatief aan te bieden en zal altijd belangen van alle verschillende deelnemers en opdrachtgever van WAmH afwegen.


Artikel 10 Diverse bepalingen 
10.1    Indien één of meer bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen. 
10.2    WAmH is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren. 
10.3    Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Roermond, 15 augustus 2023
Where Art meets Health
Kruisbroedersweg 14, 6041 PM Roermond
+31654338100
mail@ingridpenzes.com

www.ingridpenzes.com

bottom of page